Lịch kiểm tra 1 tiết tập trung khối 11,12 HKII năm học 2017-2018

STT TUẦN NGÀY THỨ TIẾT MÔN  
GHI CHÚ
 
01 24 27/2/2018 3 5 Lý 12 Lớp KHTH và 12A6 thi theo phòng
Lớp KHXH tự thi theo lớp và PPCT
02 28/2/2018 4 5 Lý 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
03 01/3/2018 5 5 Toán 12 Toàn khối thi theo phòng
04 25 06/3/2018 3 5 Anh 12 Toàn khối thi theo phòng
05 08/3/2018 5 5 Hóa  12 Lớp KHTH và 12A6 thi theo phòng
Lớp KHXH tự thi theo lớp và PPCT
06 26 13/3/2018 3 5 Địa 11 Lớp KHXH thi theo phòng
Lớp KHTN và D thi theo lớp
07 14/3/2018 4 5 Sinh 12
CD 12
Lớp KHTN và 12A6 thi Sinh
Lớp KHXH và 12A10 thi GDCD
08 15/3/2018 5 5 Toán 11 Toàn khối thi theo phòng
09 27 20/3/2018 3 5 CD 11 Lớp KHXH thi theo phòng
Lớp KHTN và D thi theo lớp
10 22/3/2018 5 5 Sinh 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
11 28 27/3/2018 3 5 Anh 11 Toàn khối thi theo phòng
12 28/3/2018 4 5 Lý 12
Địa 12
Lớp KHTN và 12A6 thi Lý
Lớp KHXH và 12A10 thi Địa
13 29/3/2018 5 5 Hóa 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
14 29 03/4/2018 3 5 Toán 12 Toàn khối thi theo phòng
15 04/4/2018 4 5 Lý 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
16 05/4/2018 5 5 Anh 12 Toàn khối thi theo phòng
17 30 10/4/2018 3 5 Toán 11 Toàn khối thi theo phòng
18 11/4/2018 4 5 Sử 12
Hóa 12
Lớp KHTN và 12A6 thi Hóa
Lớp KHXH và 12A10 thi Sử
19 12/4/2018 5 5 Anh 11 Toàn khối thi theo phòng
20 31 17/4/2018 3 5 Sử 11 Lớp KHXH thi theo phòng
Lớp KHTN và D thi theo lớp
21 19/4/2018 5 5 Hóa 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
Khối 12: Các lớp KHTN gồm:12A1,2,3,4,5,7,8,9. Các lớp KHXH gồm: 12A11,12,13,14. Khối D: 12A6,10
Khối 11: Các lớp KHTN gồm:11A1,2,4,5,6,7,8,9. Các lớp KHXH gồm: 11A10,11,12,13,14,15. Khối D: 11A3.
Lưu ý:     Các môn: Toán, Sử, Địa, GDCD, Lý, Hóa, Sinh, Anh thi theo phòng ra 4 đề độc lập rồi trộn thành 24 đề có mã khác nhau. Các môn thi theo lớp ra 1 đề rồi trộn thành 4 mã khác nhau.