02:56 EDT Thứ hai, 16/07/2018
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi tính tình chúng ta nữa.Boileau

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 602
  • Tháng hiện tại: 11381
  • Lượt truy cập: 25023279
KT TIN HOC 11 HKII KT TIN HOC 11 HKII
Lớp:
Họ và tên:
Câu 1: a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau: a:='tuoi hoc tro'; delete(a,5,8);
       xâu rỗng
       tuoi hoc
       hoc tro
       tuoi
Câu 2: Các biến được khai báo trong chương trình chính được gọi là?
       Biến toàn cục.
       Tham số hình thức.
       Biến cục bộ.
       Tham số thực sự.
Câu 3: Cho khai báo mảng và đoạn chương trình sau: Var a: array [0..50] of real; K:= 0; For i:=1 to 50 do If a[i] > a[k] then a[k]:=a[i];
       Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng.
       Tìm phần tử lớn nhất trong mảng.
       Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng.
       Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng.
Câu 4: Cho s1=’010’ và s2=’1001010’ hàm pos(s1,s2) cho giá trị bằng:
       3
       4
       5
       0
Câu 5: Cho s=’500 ky tu’ hàm length(s) cho giá trị bằng:
       500
       9
       ‘5’
       ‘500’
Câu 6: Cho xâu s=’123456789’ hàm copy(s,2,3) cho giá trị bằng:
       ‘234’
       234
       ‘34’
       34
Câu 7: Cho xâu s=’123456789’ hàm copy(s,3,2) cho giá trị bằng:
       ‘234’
       234
       ‘34’
       34
Câu 8: Hãy cho biết kết quả của phép ghép xâu: ‘1’ + ‘2’ + ‘3’ là:
       ‘123’.
       6
       123
       ‘213’
Câu 9: Hãy chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác định bởi
       Kiểu của các tham số
       Kiểu giá trị trả về
       Tên hàm
       Địa chỉ mà hàm trả về
Câu 10: Hãy chọn thứ tự các thao tác trong Pascal để ghi tiếp dữ liệu vào cuối tệp có cấu trúc đã tồn tại trên đĩa :
       Mở tệp để ghi --> Gán tên tệp với biến tệp --> Thao tác để di chuyển con trỏ tệp đến cuối tệp --> Ghi dữ liệu vào tệp --> Đóng tệp
       Gắn tên tệp với biến tệp --> Mở tệp để ghi --> Di chuyển con trỏ tệp đến cuối tệp --> Ghi dữ liệu vào tệp --> Đóng tệp
       Gắn tên tệp với biến tệp --> Di chuyển con trỏ tệp đến cuối tệp --> Mở tệp để ghi --> Ghi dữ liệu vào tệp --> Đóng tệp
       Mở tệp để ghi --> Gán tên tệp với biến tệp --> Ghi dữ liệu vào tệp --> Thao tác để di chuyển con trỏ tệp đến cuối tệp --> Đóng tệp
Câu 11: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp
       Mở tệp --> Gán tên tệp với biến tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Đóng tệp
       Mở tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Gán tên tệp với biến tệp --> Đóng tệp
       Gán tên tệp với biến tệp --> Mở tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Đóng tệp
       Gán tên tệp với biến tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Mở tệp --> Đóng tệp
Câu 12: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi & Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là:
       5
       6
       7
       9
Câu 13: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam ’. Kết quả của hàm Length(S) là :
       12;
       13
       14
       15
Câu 14: Khai báo phần đầu một hàm là:
       Function tên hàm ;
       Function tên hàm [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
       Procedure tên hàm [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
       Function tên hàm [(danh sách các tham số)] ;
Câu 15: Khai báo phần đầu một thủ tục là:
       Procedure [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
       Procedure tên thủ tục: kiểu dữ liệu;
       Procedure tên thủ tục [(danh sách các tham số)];
       Procedure tên thủ tục [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
Câu 16: Mảng A có 7 phần tử: 4; 2; 8; 5; 3; 6; 7. Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh: for i:=1 to 7 do if (A[i] mod 2<>0) then write(A[i]:3); là: 0) then write(A[i]:3); là:
       4 8 3 7
       4 2 8 6
       5 3 7
       2 5 6
Câu 17: Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?
       Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.
       Phần khai báo có thể có hoặc không có tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.
       Phần đầu có thể có hoặc không có cũng được.
       Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai?
       Trong lập trình, muốn thao tác trên tệp dữ liệu phải thao tác gián tiếp qua biến tệp.
       Biến tệp là biến kiểu xâu.
       Trong Pascal, biến tệp văn bản có kiểu text.
       Trong chương trình, tên tệp có thể là biến xâu hoặc hằng xâu .
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng 1 chiều là phù hợp?
       Là một tập hợp các số nguyên.
       Độ dài tối đa của mảng là 255
       Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
       Mảng khơng thể chứa kí tự
Câu 20: Số phần tử của mảng một chiều là:
       Vô hạn
       Có nhiều nhất 100 phần tử
       Có giới hạn
       Có nhiều nhất 1000 phần tử.
Câu 21: Thủ tục chuẩn là?
       Sin(x);
       Length(S);
       Sqrt(x);
       Delete(S,5,1);
Câu 22: Thủ tục nào sau đây dùng để ghi dữ liệu vào biến Tepb?
       Write(Tepb, A, B, C);
       Write(Tepb := 5);
       Write('Tepb', 10, 20, 30);
       Write(A,B,C,Tepb);
Câu 23: Thủ tục nào sau đây gắn tên tệp với đại diện của nó là biến tệp?
       Assign (biến tệp, tên tệp);
       Assign (tên tệp);
       Assign (biến tệp);
       Assign (tên tệp, biến tệp);
Câu 24: Trong khai báo mảng, hai chỉ số được ngăn cách với nhau bởi:
       dấu chấm (.)
       hai dấu chấm (..)
       dấu ba chấm (...)
       dấu hai chấm (:)
Câu 25: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu kí tự có các phép toán là?
       Phép cộng, trừ, nhân, chia
       Phép cộng và phép trừ
       Chỉ có phép cộng
       Phép ghép xâu và phép so sánh
Câu 26: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để in một xâu kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược lại của các ký tự trong xâu (vd : abcd thì in ra là dcba), đoạn chương nào sau đây thực hiện việc gì ?
       For i := 1 to length(S) do write(S[i])
       For i := length(S) downto 1 do write(S[i])
       For i := length(S) downto 1 do write(S)
       For i := 1 to length(S) div 2 do write(S[i])
Câu 27: Trước khi đọc dữ liệu từ tệp đã gắn với một biến tệp, ta mở tệp bằng thủ tục:
       Reset (biến tệp);
       Reset (tên tệp, biến tệp);
       Reset (tên tệp);
       Reset (biến tệp, tên tệp);
Câu 28: Xâu a:= ‘Them chiec la rung’; xâu b:=‘mot ’; để có xâu: ‘Them mot chiec la rung’, ta sử dụng thủ tục:
       Insert(a, b, 6);
       Insert(a, b, 5);
       Insert(b, a, 6);
       Insert(b, a, 5);
Câu 29: Để gán tệp ketqua.txt cho biến tệp f ta sử dụng câu lệnh
       f := ‘ketqua.txt’;
       ‘ketqua.txt’ := f;
       assign(f, ‘ketqua.txt’);
       assign(‘ketqua.txt’ , f);
Câu 30: Đoạn chương trình sau in ra kết quả nào ? Program Welcome ; Var a : string[10]; Begin a := ‘tinhoc’; writeln(length(a)); End.
       6
       7
       10
       Chương trình có lỗi;
( Vui lòng kiểm tra lại các đáp án trước khi nhấn xem điểm )