21:58 EDT Thứ hai, 25/09/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Thời gian làm quên đau khổ, dập tắt oán thù, xoa dịu nóng giận, ghét ghenAvcenne

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1960
  • Tháng hiện tại: 40412
  • Lượt truy cập: 24713091
KT TIN HOC 11 HKII KT TIN HOC 11 HKII
Lớp:
Họ và tên:
Câu 1: a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau: a:='tuoi hoc tro'; delete(a,5,8);
       xâu rỗng
       tuoi hoc
       hoc tro
       tuoi
Câu 2: Assign(tên biến tệp,tên tệp) ;có ý nghĩa gì ?
       Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp.
       Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu.
       Khai báo biến tệp.
       Thủ tục đóng tệp.
Câu 3: Các biến được khai báo dùng riêng cho chương trình con được gọi là?
       Biến toàn cục.
       Biến cục bộ.
       Tham số thực sự.
       Tham số hình thức.
Câu 4: Các biến được khai báo trong chương trình chính được gọi là?
       Biến toàn cục.
       Tham số hình thức.
       Biến cục bộ.
       Tham số thực sự.
Câu 5: Cho khai báo sau : Var hoten : String; Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
       Câu lệnh sai vì thiếu độ dài tối đa của xâu;
       Xâu có độ dài lớn nhất là 0;
       Xâu có độ dài lớn nhất là 255;
       Cần phải khai báo kích thước của xâu sau đó;
Câu 6: Cho khai báo sau: Var a: array[1..20 div 3] of integer; Tổng số phần tử trong mảng là
       12
       20
       6
       Một kết quả khác
Câu 7: Cho khai báo sau: Var a: array[1..20 mod 3] of integer; Tổng số phần tử trong mảng là
       12
       20
       6
       2
Câu 8: Cho xâu S1:= 'abdegbcdeg ' ; Em hãy cho biết sau khi thực hiện câu lệnh pos( 'deg ', S1); thì kết quả trả về là gì?
       0
       1
       3
       8
Câu 9: Cho xâu s=’123456789’ hàm copy(s,2,3) cho giá trị bằng:
       ‘234’
       234
       ‘34’
       34
Câu 10: Cho xâu s=’123456789’ hàm copy(s,3,2) cho giá trị bằng:
       ‘234’
       234
       ‘34’
       34
Câu 11: Cho đoạn chương trình sau: a:='Huynh Van Sam; b:=’huynh van sam' Phát biểu nào là đúng?
       a bằng b
       Không thể so sánh 2 xâu
       b lớn hơn a
       a lớn hơn b
Câu 12: Có xâu A=’abc’ và xâu B=’ABC’ khi đó A+B cho kết quả gì?
       ‘aAbBcC’
       ‘abcABC’
       ‘AaBbCc’
       ‘ ABCabc’
Câu 13: Hàm copy(s, p, n) cho giá trị là:
       Một xâu gồm n kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí p của xâu S.
       Một xâu gồm p kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí n của xâu S.
       Một xâu gồm n kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí p-n của xâu S.
       Một xâu gồm p kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí n-p của xâu S.
Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện
       Chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt ;
       Chèn xâu S2 vào S1 bắt đầu từ vị trí vt ;
       Nối xâu S2 vào S1;
       Sao chép vào cuối S1 một phần của S2 từ vị trí vt ;
Câu 15: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp
       Mở tệp --> Gán tên tệp với biến tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Đóng tệp
       Mở tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Gán tên tệp với biến tệp --> Đóng tệp
       Gán tên tệp với biến tệp --> Mở tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Đóng tệp
       Gán tên tệp với biến tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Mở tệp --> Đóng tệp
Câu 16: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi & Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là:
       5
       6
       7
       9
Câu 17: Hãy chọn đáp án sai khi nói về hàm?
       Hàm được dùng trong lệnh gán, biểu thức.
       Hàm là chương trình con.
       Hàm được dùng như một câu lệnh.
       Hàm trả về giá trị duy nhất qua tên hàm.
Câu 18: Hãy chọn đáp án đúng khi nói về thủ tục?
       Thủ tục được dùng trong lệnh gán, biểu thức.
       Thủ tục trả về giá trị duy nhất qua tên thủ tục.
       Thủ tục được dùng như một câu lệnh chuẩn.
       Phần đầu thủ tục là: Function.
Câu 19: Khai báo phần đầu một hàm là:
       Function tên hàm ;
       Function tên hàm [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
       Procedure tên hàm [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
       Function tên hàm [(danh sách các tham số)] ;
Câu 20: Khai báo phần đầu một thủ tục là:
       Procedure [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
       Procedure tên thủ tục: kiểu dữ liệu;
       Procedure tên thủ tục [(danh sách các tham số)];
       Procedure tên thủ tục [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
Câu 21: Khẳng định nào sau đây là đúng?
       Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó và trong chương trình chính.
       Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình chính.
       Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó.
       Biến cục bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong các chương trình con.
Câu 22: Mảng A có 7 phần tử: 4; 2; 8; 5; 3; 6; 7. Giá trị của S sau khi thực hiện câu lệnh: S:=0; for i:=1 to 7 do if (A[i]>=3) then S:=S+A[i]; là:
       34
       30
       33
       35
Câu 23: Mảng A có 7 phần tử: 4; 2; 8; 5; 3; 6; 7. Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh: for i:=1 to 7 do if (A[i] mod 2<>0) then write(A[i]:3); là: 0) then write(A[i]:3); là:
       4 8 3 7
       4 2 8 6
       5 3 7
       2 5 6
Câu 24: Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?
       Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.
       Phần khai báo có thể có hoặc không có tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.
       Phần đầu có thể có hoặc không có cũng được.
       Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.
Câu 25: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu ‘hoa’ trong xâu S ta có thể viết bằng cách nào trong các cách sau ?
       S1 := ‘hoa’; i := pos(S1, ‘hoa’) ;
       i := pos(‘hoa’, S) ;
       i := pos(S, ’hoa’) ;
       i := pos(‘hoa’, ‘hoa’) ;
Câu 26: Trong PASCAL mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục
       Reset(tên tệp);
       Reset(tên biến tệp);
       Rewrite(tên tệp);
       Rewrite(tên biến tệp);
Câu 27: Với khai báo var A:array[1..100] of integer; thì việc truy xuất đến phần tử thứ 5 như sau:
       A(5)
       A[5]
       A5
       A{5}
Câu 28: Xâu a:= ‘Them chiec la rung’; xâu b:=‘mot ’; để có xâu: ‘Them mot chiec la rung’, ta sử dụng thủ tục:
       Insert(a, b, 6);
       Insert(a, b, 5);
       Insert(b, a, 6);
       Insert(b, a, 5);
Câu 29: Xâu ‘ABBA’ lớn hơn xâu:
       ‘ABC’
       ‘ ABABA’
       ‘ABCBA’
       ‘BABA’
Câu 30: Để gán tệp ketqua.txt cho biến tệp f ta sử dụng câu lệnh
       f := ‘ketqua.txt’;
       ‘ketqua.txt’ := f;
       assign(f, ‘ketqua.txt’);
       assign(‘ketqua.txt’ , f);
( Vui lòng kiểm tra lại các đáp án trước khi nhấn xem điểm )


 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet