05:45 EDT Thứ năm, 22/03/2018
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ðối với tôi, sự thật trong tình bạn là thiêng liêng không kém một cuộc hôn nhân vĩnh cửu.Katherine

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 751
  • Tháng hiện tại: 26885
  • Lượt truy cập: 24915548
KT TIN HOC 11 HKII KT TIN HOC 11 HKII
Lớp:
Họ và tên:
Câu 1: a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau:a:='tuoi hoc tro'; delete(a,9,4);
       xâu rỗng
       tuoi hoc
       hoc tro
       tuoi
Câu 2: Cho khai báo mảng như sau : Var a : array[0..10] of integer ; Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?
       a[10];
       a(10);
       a[9];
       a(9);
Câu 3: Cho s1=’101’ và s2=’1001010’ hàm pos(s1,s2) cho giá trị bằng:
       3
       4
       5
       6
Câu 4: Cho xâu s=’123456789’ hàm copy(s,2,3) cho giá trị bằng:
       ‘234’
       234
       ‘34’
       34
Câu 5: Cho xâu s=’123456789’ hàm copy(s,3,2) cho giá trị bằng:
       ‘234’
       234
       ‘34’
       34
Câu 6: Cho xâu s=’123456789’ sau khi thực hiện thủ tục delete(s,3,4) thì:
       ’1256789’
       s=’12789’
       s=’123789’
       s=’’
Câu 7: Cho xâu s=’123456789’ sau khi thực hiện thủ tục delete(s,4,3) thì:
       s=’1256789’
       s=’12789’
       s=’123789’
       s=’ ’
Câu 8: Có xâu A=’abc’ và xâu B=’ABC’ khi đó A+B cho kết quả gì?
       ‘aAbBcC’
       ‘abcABC’
       ‘AaBbCc’
       ‘ ABCabc’
Câu 9: Cú pháp câu lệnh sau đây là đúng?
       Var mang : array[1...100] of char;
       Var mang : array[1 - 100] of char;
       Var mang1c : array(1..100) of char;
       Var mang1c : array[1..100] of char;
Câu 10: Khai báo phần đầu một hàm là:
       Function tên hàm ;
       Function tên hàm [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
       Procedure tên hàm [(danh sách các tham số)] : kiểu dữ liệu;
       Function tên hàm [(danh sách các tham số)] ;
Câu 11: Mảng A có 7 phần tử: 4; 2; 8; 5; 3; 6; 7. Giá trị của S sau khi thực hiện câu lệnh: S:=0; for i:=1 to 7 do if (A[i]>3) then S:=S+A[i]; là:
       34
       30
       33
       35
Câu 12: Mô tả nào dưới đây về hàm là sai?
       Phải trả lại kết quả
       Phải có tham số
       Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó
       Có thể có các biến cục bộ
Câu 13: Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?
       Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.
       Phần khai báo có thể có hoặc không có tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.
       Phần đầu có thể có hoặc không có cũng được.
       Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?
       Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1.
       Có thể xây dựng mảng nhiều chiều.
       Xâu kí tự cũng có thể xem như là một loại mảng.
       Độ dài tối đa của mảng là 255
Câu 15: Read(tên biến tệp,danh sách biến); có ý nghĩa gì ?
       Thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu.
       Thủ tục đọc dữ liệu từ tệp.
       Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp.
       Thủ tục đóng tệp.
Câu 16: Reset(tên biến tệp) ;có ý nghĩa gì?
       Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp.
       Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu.
       Khai báo biến tệp.
       Thủ tục đóng tệp.
Câu 17: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau thu được kết quả xâu S là gì? begin S := ‘GBCDEFA’; T := S[1]; S[1] := S[length(S)]; S[length(S)] := T; end;
       ‘GBCDEFA’
       ‘ABCDFEG’
       ‘ABCDEFG’
       ‘BCDEFAG’
Câu 18: Thủ tục Insert (‘Viet’,’Nam ’, 4) sẽ cho xâu kết quả nào sau đây?
       VietNam
       Nam Viet
       Viet Nam
       NamViet
Câu 19: Thủ tục nào sau đây dùng để ghi dữ liệu vào biến Tepb?
       Write(Tepb, A, B, C);
       Write(Tepb := 5);
       Write('Tepb', 10, 20, 30);
       Write(A,B,C,Tepb);
Câu 20: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện công việc gì trong các việc sau?
       Trong xâu c, xóa a kí tự bắt đầu từ vị trí b;
       Trong xâu a, xóa b kí tự từ vị trí c;
       Trong xâu c, xóa b kí tự bắt đầu từ vị trí a;
       Trong xâu b, xóa c kí tự bắt đầu từ vị trí a;
Câu 21: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu kí tự có các phép toán là?
       phép cộng, trừ, nhân, chia
       phép cộng và phép trừ
       chỉ có phép cộng
       phép ghép xâu và phép so sánh
Câu 22: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu ‘hoa’ trong xâu S ta có thể viết bằng cách nào trong các cách sau ?
       S1 := ‘hoa’; i := pos(S1, ‘hoa’) ;
       i := pos(‘hoa’, S) ;
       i := pos(S, ’hoa’) ;
       i := pos(‘hoa’, ‘hoa’) ;
Câu 23: Trong NNLT Pascal, hai xâu kí tự được so sánh dựa trên?
       Độ dài tối đa của hai xâu
       Mã ASCII của từng kí tự trong các xâu lần lượt từ trái sang phải
       Độ dài thực sự cả hai xâu
       Số lượng các kí tự khác nhau trong xâu
Câu 24: Trong PASCAL mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục
       Reset(tên tệp);
       Reset(tên biến tệp);
       Rewrite(tên tệp);
       Rewrite(tên biến tệp);
Câu 25: Trong Pascal, để truy cập tới phần tử của mảng 1 chiều ta dùng cặp đấu ngoặc nào?
       Dấu ngoặc tròn ( )
       Dấu ngoặc vuông [ ]
       Dấu ngoặc móc { }
       Dấu ngoặc nhọn
Câu 26: Với khai báo var A:array[1..100] of integer; thì việc truy xuất đến phần tử thứ 5 như sau:
       A(5)
       A[5]
       A5
       A{5}
Câu 27: Xâu a:= ‘Them chiec la rung’; xâu b:=‘mot ’; để có xâu: ‘Them mot chiec la rung’, ta sử dụng thủ tục:
       Insert(a, b, 6);
       Insert(a, b, 5);
       Insert(b, a, 6);
       Insert(b, a, 5);
Câu 28: Xâu S1:=‘Nha tho To Huu’, để có xâu: ‘Nha tho’, ta dùng hàm:
       Copy(S1, 1, 7);
       Copy(S1, 7, 1);
       Copy(S1, 9, 6);
       Copy(S1, 6, 9);
Câu 29: Xâu ‘ABBA’ lớn hơn xâu:
       ‘ABC’
       ‘ ABABA’
       ‘ABCBA’
       ‘BABA’
Câu 30: Để khai báo 1 xâu S gồm 50 kí tự ta khai báo:
       Var S: string(50);
       Var S: string[1..50];
       Var S:strings;
       Var S:string[50];
( Vui lòng kiểm tra lại các đáp án trước khi nhấn xem điểm )