13:39 ICT Thứ hai, 21/05/2018
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 309
  • Tháng hiện tại: 15127
  • Lượt truy cập: 24975858
KT TIN HOC 11 HKII KT TIN HOC 11 HKII
Lớp:
Họ và tên:
Câu 1: a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau:a:='tuoi hoc tro'; delete(a,9,4);
       xâu rỗng
       tuoi hoc
       hoc tro
       tuoi
Câu 2: Assign(tên biến tệp,tên tệp) ;có ý nghĩa gì ?
       Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp.
       Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu.
       Khai báo biến tệp.
       Thủ tục đóng tệp.
Câu 3: Câu lệnh nào xóa kí tự cuối cùng của xâu a?
       delete(a,1,255)
       delete(a,1,length(a))
       delete(a,length(a),1)
       delete(a,255,1)
Câu 4: Các biến được khai báo trong chương trình chính được gọi là?
       Biến toàn cục.
       Tham số hình thức.
       Biến cục bộ.
       Tham số thực sự.
Câu 5: Cho khai báo mảng và đoạn chương trình sau: Var a: array [0..50] of real; K:= 0; For i:=1 to 50 do If a[i] > a[k] then a[k]:=a[i];
       Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng.
       Tìm phần tử lớn nhất trong mảng.
       Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng.
       Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng.
Câu 6: Cho khai báo sau: Var A: array[0..15] of Integer; Câu lệnh nào sau đây sẽ in ra tất cả các phần tử của mảng trên.
       For k:= to 16 write (a[k]);
       For k:= 16 downto 0 do write (a[k]);
       For k:=0 to 15 do write(a[k]);
       For k:=16 downto 0 write (a[k]);
Câu 7: Cho s1=’100’ và s2=’1001010’ hàm pos(s1,s2) cho giá trị bằng:
       3
       4
       5
       1
Câu 8: Cho xâu S1:= 'abdegbcdeg'; Em hãy cho biết sau khi thực hiện câu lệnh pos( 'deg',S1); thì kết quả trả về là gì?
       0
       1
       8
       3
Câu 9: Cho xâu s=’123456789’ sau khi thực hiện thủ tục delete(s,4,3) thì:
       s=’1256789’
       s=’12789’
       s=’123789’
       s=’ ’
Câu 10: Cho đoạn chương trình sau: a:='Huynh Van Sam; b:=’huynh van sam' Phát biểu nào là đúng?
       a bằng b
       Không thể so sánh 2 xâu
       b lớn hơn a
       a lớn hơn b
Câu 11: Close(tên biến tệp);có ý nghĩa gì?
       Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp.
       Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu.
       Khai báo biến tệp.
       Thủ tục đóng tệp.
Câu 12: Hãy chọn các bước ghi vào tệp văn bản chứa dữ liệu
       Thông báo mở tệp để đọc --> Đọc dữ liệu trong tệp --> Đóng tệp --> Gán biến tệp với tên tệp.
       Thông báo mở tệp để đọc --> Đọc dữ liệu trong tệp --> Gán biến tệp với tên tệp --> Đóng tệp.
       Gắn biến tệp với tên tệp --> Mở file để ghi dữ liệu mới --> Ghi dữ liệu mới --> Đóng tệp.
       Gắn biến tệp với tên tệp --> Mở file để ghi dữ liệu mới --> Đọc dữ liệu trong tệp --> Đóng tệp.
Câu 13: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp
       Mở tệp --> Gán tên tệp với biến tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Đóng tệp
       Mở tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Gán tên tệp với biến tệp --> Đóng tệp
       Gán tên tệp với biến tệp --> Mở tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Đóng tệp
       Gán tên tệp với biến tệp --> Đọc dữ liệu từ tệp --> Mở tệp --> Đóng tệp
Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất, để khai báo số phần tử của mảng trong Pascal người lập trình cần:
       Khai báo một hằng số là số phần tử của mảng.
       Khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng.
       Khai báo chỉ số kết thúc của mảng.
       Không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định.
Câu 15: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi & Vietnam’. Kết quả của hàm Length(S) là:
       12
       13
       14
       15
Câu 16: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi & Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là:
       5
       6
       7
       9
Câu 17: Khai báo biến tệp văn bản có dạng:
       Var tên tệp : text;
       Var tên tệp;
       Var tên biến tệp : text;
       Var tên biến tệp;
Câu 18: Mảng A có 7 phần tử: 4; 2; 8; 5; 3; 6; 7. Giá trị của S sau khi thực hiện câu lệnh: S:=0; for i:=1 to 7 do if (A[i]>3) then S:=S+A[i]; là:
       34
       30
       33
       35
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là sai ?
       Xâu là một dãy các kí tự trong bảng mã ASCII. Kiểu xâu là một kiểu dữ liệu có cấu trúc.
       Có thể xem mỗi xâu có cấu trúc giống như một mảng một chiều mà mỗi phần tử của mảng là một kí tự trong bảng mã ASCII, được đánh chỉ số từ 1.
       Số lượng kí tự trong một xâu chính là độ dài của xâu.
       Các phép toán thao tác với xâu tương tự như các phép toán thao tác với mảng.
Câu 20: Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng 1 chiều là phù hợp?
       Là một tập hợp các số nguyên.
       Độ dài tối đa của mảng là 255
       Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
       Mảng khơng thể chứa kí tự
Câu 21: Read(tên biến tệp,danh sách biến); có ý nghĩa gì ?
       Thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu.
       Thủ tục đọc dữ liệu từ tệp.
       Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp.
       Thủ tục đóng tệp.
Câu 22: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau thu được kết quả xâu S là gì? begin S := ‘GBCDEFA’; T := S[1]; S[1] := S[length(S)]; S[length(S)] := T; end;
       ‘GBCDEFA’
       ‘ABCDFEG’
       ‘ABCDEFG’
       ‘BCDEFAG’
Câu 23: Số phần tử của mảng một chiều là:
       Vô hạn
       Có nhiều nhất 100 phần tử
       Có giới hạn
       Có nhiều nhất 1000 phần tử.
Câu 24: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện công việc gì trong các việc sau?
       Trong xâu c, xóa a kí tự bắt đầu từ vị trí b;
       Trong xâu a, xóa b kí tự từ vị trí c;
       Trong xâu c, xóa b kí tự bắt đầu từ vị trí a;
       Trong xâu b, xóa c kí tự bắt đầu từ vị trí a;
Câu 25: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu kí tự có các phép toán là?
       phép cộng, trừ, nhân, chia
       phép cộng và phép trừ
       chỉ có phép cộng
       phép ghép xâu và phép so sánh
Câu 26: Trong ngôn ngữ Pascal, xâu là:
       Mảng các kí tự
       Tập hợp các chữ cái và chữ số
       Tập hợp các chữ cái từ A đến Z
       Dãy các kí tự trong bảng mã ASCII
Câu 27: Trong NNLT Pascal, hai xâu kí tự được so sánh dựa trên?
       Độ dài tối đa của hai xâu
       Mã ASCII của từng kí tự trong các xâu lần lượt từ trái sang phải
       Độ dài thực sự cả hai xâu
       Số lượng các kí tự khác nhau trong xâu
Câu 28: Xâu S:= ‘The la thanh mua thu’; để xâu S có nội dung ‘mua thu’ ta sử dụng thủ tục:
       Delete(S, 14, 7);
       Delete(S, 7, 14);
       Delete(S, 1, 13);
       Delete(S, 6, 1);
Câu 29: Xâu ‘ABBA’ nhỏ hơn xâu
       ‘A’
       ‘B’
       ‘AAA’
       ‘ABA’
Câu 30: Điều nào sau đây là sai khi nói về thủ tục?
       Một thủ tục có thể được sử dụng nhiều lần trong chương trình
       Thủ tục là chương trình con;
       Thủ tục luôn luôn trả về một giá trị cụ thể;
       Thủ tục là được khai báo bằng từ khóa Procedure ;
( Vui lòng kiểm tra lại các đáp án trước khi nhấn xem điểm )