17:01 EDT Chủ nhật, 23/07/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên.G. Why Melville

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 1851
  • Tháng hiện tại: 32608
  • Lượt truy cập: 24621532
KT TIN HOC 11 HKII KT TIN HOC 11 HKII
Lớp:
Họ và tên:
Câu 1: a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau: a:='tuoi hoc tro'; delete(a,5,8);
       xâu rỗng
       tuoi hoc
       hoc tro
       tuoi
Câu 2: Các biến được khai báo dùng riêng cho chương trình con được gọi là?
       Biến toàn cục.
       Biến cục bộ.
       Tham số thực sự.
       Tham số hình thức.
Câu 3: Các biến được khai báo trong chương trình chính được gọi là?
       Biến toàn cục.
       Tham số hình thức.
       Biến cục bộ.
       Tham số thực sự.
Câu 4: Cho khai báo mảng như sau : Var a : array[0..10] of integer ; Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?
       a[10];
       a(10);
       a[9];
       a(9);
Câu 5: Cho s1=’101’ và s2=’1001010’ hàm pos(s1,s2) cho giá trị bằng:
       3
       4
       5
       6
Câu 6: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?for i := length(str) downto 1 do write(str[i]) ;
       In xâu ra màn hình;
       In từng kí tự xâu ra màn hình;
       In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, trừ kí tự đầu tiên;
       In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược;
Câu 7: Cho xâu s=’123456789’ hàm copy(s,2,3) cho giá trị bằng:
       ‘234’
       234
       ‘34’
       34
Câu 8: Chương trình con được khai báo ở đâu?
       Thân chương trình chính
       Sau khai báo hằng
       Không cần khai báo
       Sau khai báo biến
Câu 9: Hãy cho biết kết quả của phép ghép xâu: ‘1’ + ‘2’ + ‘3’ là:
       ‘123’.
       6
       123
       ‘213’
Câu 10: Hàm EOF(f) trả về kết quả:
       True khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng
       True khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp
       False khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp
       True khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng
Câu 11: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam ’. Kết quả của hàm Length(S) là :
       12;
       13
       14
       15
Câu 12: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là:
       5
       6
       7
       8
Câu 13: Khai báo tệp nào sau đây là đúng?
       Var f1;f2: Text;
       Var f1-f2: Text;
       Var f1f2: Text;
       Var f1,f2: Text
Câu 14: Mảng A có 7 phần tử: 4; 2; 8; 5; 3; 6; 7. Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh: for i:=1 to 7 do if (A[i] mod 2<>0) then write(A[i]:3); là: 0) then write(A[i]:3); là:
       4 8 3 7
       4 2 8 6
       5 3 7
       2 5 6
Câu 15: Nếu hàm eoln(tên biến tệp) cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí:
       Đầu dòng.
       Đầu tệp.
       Cuối dòng.
       Cuối tệp.
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là sai ?
       Xâu là một dãy các kí tự trong bảng mã ASCII. Kiểu xâu là một kiểu dữ liệu có cấu trúc.
       Có thể xem mỗi xâu có cấu trúc giống như một mảng một chiều mà mỗi phần tử của mảng là một kí tự trong bảng mã ASCII, được đánh chỉ số từ 1.
       Số lượng kí tự trong một xâu chính là độ dài của xâu.
       Các phép toán thao tác với xâu tương tự như các phép toán thao tác với mảng.
Câu 17: Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng 1 chiều là phù hợp?
       Là một tập hợp các số nguyên.
       Độ dài tối đa của mảng là 255
       Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
       Mảng khơng thể chứa kí tự
Câu 18: Rewrite(tên biến tệp); có ý nghĩa gì?
       Thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu.
       Thủ tục đọc dữ liệu từ tệp.
       Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp.
       Thủ tục đóng tệp.
Câu 19: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau thu được kết quả xâu S là gì? begin S := ‘GBCDEFA’; T := S[1]; S[1] := S[length(S)]; S[length(S)] := T; end;
       ‘GBCDEFA’
       ‘ABCDFEG’
       ‘ABCDEFG’
       ‘BCDEFAG’
Câu 20: Số phần tử của mảng một chiều là:
       Vô hạn
       Có nhiều nhất 100 phần tử
       Có giới hạn
       Có nhiều nhất 1000 phần tử.
Câu 21: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện công việc gì trong các việc sau?
       Trong xâu c, xóa a kí tự bắt đầu từ vị trí b;
       Trong xâu a, xóa b kí tự từ vị trí c;
       Trong xâu c, xóa b kí tự bắt đầu từ vị trí a;
       Trong xâu b, xóa c kí tự bắt đầu từ vị trí a;
Câu 22: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu kí tự có các phép toán là?
       phép cộng, trừ, nhân, chia
       phép cộng và phép trừ
       chỉ có phép cộng
       phép ghép xâu và phép so sánh
Câu 23: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự không có kí tự nào gọi là ?
       Xâu không;
       Xâu rỗng;
       Xâu trắng;
       Không phải là xâu kí tự;
Câu 24: Trong PASCAL mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục
       Reset(tên tệp);
       Reset(tên biến tệp);
       Rewrite(tên tệp);
       Rewrite(tên biến tệp);
Câu 25: Trong Pascal, để truy cập tới phần tử của mảng 1 chiều ta dùng cặp đấu ngoặc nào?
       Dấu ngoặc tròn ( )
       Dấu ngoặc vuông [ ]
       Dấu ngoặc móc { }
       Dấu ngoặc nhọn
Câu 26: Với khai báo var A:array[1..100] of integer; thì việc truy xuất đến phần tử thứ 5 như sau:
       A(5)
       A[5]
       A5
       A{5}
Câu 27: Xâu S1:= ‘Mot chieu’; cú pháp truy xuất đến phần tử ‘i’ của xâu S1 là:
       S1[i];
       S1.i;
       S1[7];
       S1[6];
Câu 28: Xâu S1:=‘Nha tho To Huu’, để có xâu: ‘To Huu’, ta dùng hàm:
       Copy(S1, 1, 7);
       Copy(S1, 7, 1);
       Copy(S1, 9, 6);
       Copy(S1, 6, 9);
Câu 29: Xâu S:= ‘The la thanh mua thu’; để xâu S có nội dung ‘mua thu’ ta sử dụng thủ tục:
       Delete(S, 14, 7);
       Delete(S, 7, 14);
       Delete(S, 1, 13);
       Delete(S, 6, 1);
Câu 30: Xâu S:= ‘The la thanh mua thu’; để xâu S có nội dung ‘The la’ ta sử dụng thủ tục:
       Delete(S, 14, 7);
       Delete(S, 7, 14);
       Delete(S, 1, 6);
       Delete(S, 6, 1);
( Vui lòng kiểm tra lại các đáp án trước khi nhấn xem điểm )


 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet