LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT TẬP TRUNG KHỐI 11,12 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 – 2018


 
STT TUẦN NGÀY THỨ TIẾT MÔN GHI CHÚ
01 6 12/10/2017 5 5 Hóa 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
02 7 17/10/2017 3 5 Toán 12 Toàn khối thi theo phòng
03 19/10/2017 5 5 Lý 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
04 8 24/10/2017 3 5 Lý 12
Sử 12
Lớp KHTN và 12A6 thi Lý
Lớp KHXH và 12A10 thi Sử
05 26/10/2017 5 5 Anh 11 Toàn khối thi theo phòng
06 9 31/10/2017 3 5 Hóa 12
Địa 12
Lớp KHTH và 12A6 thi Hóa
Lớp KHXH và 12A10 thi Địa
07 02/11/2017 5 5 Sinh 11 Lớp KHTN  và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
08 10 07/11/2017 3 5 Anh 12 Toàn khối thi theo phòng
09 09/11/2017 5 5 Toán 11 Toàn khối thi theo phòng
10 11 14/11/2017 3 5 Địa 11 Lớp KHXH thi theo phòng
Lớp KHTN và D thi theo lớp
11 16/11/2017 5 5 Sinh 12
CD 12
Lớp KHTN và 12A6 thi Sinh
Lớp KHXH và 12A10 thi GDCD
12 12 21/11/2017 3 5 Sử 11 Lớp KHXH thi theo phòng
Lớp KHTN và D thi theo lớp
13 23/11/2017 5 5 Toán 12 Toàn khối thi theo phòng
14 13 27/11/2017 2 1 CD 11 Lớp KHXH thi theo phòng
Lớp KHTN và D thi theo lớp
15 28/11/2017 3 5 Lý 12 Lớp KHTH và 12A6 thi theo phòng
Lớp KHXH tự thi theo lớp và PPCT
16 30/11/2017 5 5 Hóa 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
17 14 05/12/2017 3 5 Toán 11 Toàn khối thi theo phòng
18 07/12/2017 5 5 Lý 11 Lớp KHTN và D thi theo phòng
Lớp KHXH thi theo lớp
19 15 11/12/2017 2 1 Anh 11 Toàn khối thi theo phòng
20 12/12/2017 3 5 Hóa 12 Lớp KHTH và 12A6 thi theo phòng
Lớp KHXH tự thi theo lớp và PPCT
21 14/12/2017 5 5 Anh 12 Toàn khối thi theo phòng
Khối 12: Các lớp KHTN gồm:12A1,2,3,4,5,7,8,9. Các lớp KHXH gồm: 12A11,12,13,14. Khối D: 12A6,10
Khối 11: Các lớp KHTN gồm:11A1,2,4,5,6,7,8,9. Các lớp KHXH gồm: 11A10,11,12,13,14,15. Khối D: 11A3.
Lưu ý: Các môn: Toán, Sử, Địa, GDCD, Lý, Hóa, Sinh, Anh thi theo phòng ra 4 đề độc lập rồi trộn thành 24 đề có mã khác nhau. Các môn thi theo lớp ra 1 đề rồi trộn thành 4 mã khác nhau.    

Tác giả bài viết: PHT.Nguyễn Ngọc Nguyên