Kế hoạch chủ nhiệm tuần 08

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 8
(Thời gian: từ ngày 23 - 10 - 2017 đến ngày 28- 10 – 2017)

Chủ đề: Chào mừng Hội giảng vòng trường lần thứ 27
 
1. Tiếp tục duy trì tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường: GVCN tăng cường kiểm tra, theo dõi, giáo dục để ngăn chặn kịp thời những vi phạm của học sinh, đặc biệt là vi phạm về đầu tóc, môi son, trang phục, tác phong …
2. Chấn chỉnh sinh hoạt 15 phút đầu giờ: trong tuần qua nhiều buổi sinh hoạt 15 phút của một số lớp không hiệu quả, lớp ồn, chưa có nội dung, yêu cầu GVCN chỉ đạo cho BCS xây dựng kế hoạch hoạt động có hiệu quả trong sinh hoạt 15 phút.
3. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, đạt kết quả cao trong đợt kiểm tra 1 tiết: Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, giải pháp để nâng cao phong trào thi đua học tập của lớp mình (đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho từng đối tượng học sinh, phân công học sinh học khá kèm cặp những em học yếu, kém)
4. Hưởng ứng tích cực Hội giảng vòng trường: các lớp được chọn dạy Hội giảng, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở các em chuẩn bị tốt cho tiết dạy của giáo viên bộ môn: học bài cũ, chuẩn bị bài mới, không khí học tập..., tạo điều kiện tốt nhất cho giờ dạy Hội giảng.
5. Tích cực tham gia phong trào bề nổi chào mừng 20/11: phong trào văn nghệ, thể thao, nhưng không làm ảnh hưởng đến học tập. GVCN nắm kế hoạch tập luyện của lớp, nhắn tin báo về gia đình.
6. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh: GVCN gần gũi, quan tâm nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh có biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh.
7. Thông tin về Đại hội đoàn trường: GVCN dành cho Bí thư chi đoàn lớp một buổi sinh hoạt 15’ đầu giờ để thông tin về kết quả của Đại hội Đoàn trường.
8. Thực hiện nghiêm túc luật An toàn giao thông: Giáo viên chủ nhiệm rà soát những trường hợp học sinh của lớp chưa đủ độ tuổi nhưng điều khiển xe máy đi học, nộp danh sách cho cô Thu để liên lạc với gia đình làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh. (họ tên học sinh, phụ huynh, số DTD
9. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh, bảo quản tài sản của nhà trường, Qua kiểm tra của Ban giám hiệu, Ban thi đua trong tuần qua còn nhiều lớp vệ sinh chưa tốt.

Phó hiệu trưởng

(Đã ký)         

Mã Thị Xuân Thu