Kết quả hội giảng tiết 2 lần thứ 25 năm học 2015-2016

Kết quả hội giảng tiết 2 lần thứ 25 năm học 2015-2016
Phó Hiệu trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Nguyên