Kết quả hội giảng lần thứ 26 các môn xã hội năm học 2016-2017 (Tiết tự chọn) và lịch Hội giảng tiết bốc thăm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------