Kế hoạch chủ nhiệm tuần 17+18

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 17 VÀ 18
Thời gian: từ ngày 25 - 12 - 2017 đến ngày 06 - 01 - 2018

Chủ đề: Tập trung ôn, thi nghiêm túc đạt chất lượng thật và cao”
 
1. GVCN nhắc nhở học sinh nắm kỹ lịch thi (môn thi, thời gian thi), xây dựng  kế hoạch ôn tập hiệu quả. Lưu ý: học sinh có mặt tại phòng thi trước 10 phút so với thời gian tính giờ làm bài, nếu trễ quá 5 phút khi tính giờ làm bài thì không được thi.
2. Thực hiện tốt nề nếp, nội quy của nhà trường, đặc biệt là những ngày thi tập trung (thứ 6, 7 của tuần 17 và thứ 3, 4 của tuần 18). Ban thi đua sẽ kiểm tra thường xuyên và xử lý đúng theo qui định.
3. GVCN nhắc học sinh thực hiện tốt khâu vệ sinh trong thời gian thi, đặc biệt là sau những buổi thi tập trung, tắt quạt, đèn trước khi ra về.
4. GVCN hoàn thành việc thu tiền BHYT, ghi đủ nội dung theo danh sách. Danh sách phô tô thành 2 bảng, 1 bản nộp cho bộ phận Y tế để nhập dữ liệu, 1 bản nộp cho thầy Nguyễn Hùng khi đăng tiền. Hạn chót nộp danh sách và đăng tiền là ngày 25/12/2017 (thứ 2). Yêu cầu GVCN hoàn thành đúng thời gian qui định.
5. Họp lớp, thống nhất xếp loại học sinh ở HKI. GVCN cho học sinh viết bản tự phê, tiết SHCN tuần 18 tổ chức họp lớp thống nhất xếp loại hạnh kiểm học sinh ở Học kỳ I. Lưu ý: khi duyệt kết quả GVCN nộp lại Bản tự phê của học sinh; Biên bản họp lớp (học sinh tự xếp loại, thống nhất xếp loại của lớp, ghi chú các trường hợp có thay đổi xếp loại so với bản tự phê).
6. Hoàn thành tốt hồ sơ chủ nhiệm: Sau khi duyệt kết quả, GVCN hoàn thành tốt các nội dung của sổ chủ nhiệm, nộp lại cho BHG.
7. Hoàn thành tốt công tác lao động, theo kế hoạch đã phân công.
8. Lao động Đền thờ Bác Hồ: học sinh khối 11 tập trung tại Đền thờ Bác vào lúc 14 giờ ngày 23/12/2017 (thứ 7), yêu cầu GVCN quản lý học sinh lớp mình để hoàn thành tốt công việc được giao.   


Phó hiệu trưởng

(Đã ký)         

Mã Thị Xuân Thu